Aanmelden

Aanmelden

Jouw aanmelding bij een school voor voortgezet onderwijs voor het schoolseizoen 2018-2019 gaat in het hele aanmeldingsgebied volgens afspraken die gemaakt zijn tussen de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs (het Convenant schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Haarlem).
Die afspraken gaan over:

Zet je top 5 voor vmbo-t, havo of vwo op je Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs

Voor het schooljaar 2019-2020 geldt voor de vo-scholen die de Toelatingsprocedure Zuid-Kennemerland gerbuiken dat je een top 5 van verschillende scholen aangeeft. Dat zijn de scholen die je samen met je ouders en/of je verzorgers hebt uitgezocht én die aansluiten bij je schooladvies.

Die top 5 zet je op het Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs dat je van je juf of meester krijgt. Dat formulier lever je vervolgens op een van de aanmelddagen in bij de vo-school van je eerste keuze. Het is belangrijk om altijd je top 5 die aansluit bij jouw schooladvies te vermelden op het aanmeldformulier. Dan heb je de meeste kans dat je op een school terechtkomt van jouw voorkeur. Het kan zijn dat er te veel kinderen naar dezelfde school willen: dat heet ‘overaanmelding’.

Bij overaanmelding moet er worden geloot. Als je dan minder dan vijf scholen hebt ingevuld en je wordt uitgeloot, heb je minder kans dat je volgend jaar naar een van jouw voorkeurscholen kunt.

Naar praktijkschool of vmbo-basis, vmbo-kader of vmbo-gemengde leerweg?

Zet dan je top 2 op je aanmeldformulier. Voor de aanmelding bij een praktijkschool, bij een vmbo-basis- of bij een vmbo-kader- opleiding geef je een top 2 aan.

Naar praktijkschool of vmbo-basis of vmbo-kader?

Zet je top 2 op je aanmeldformulier Voor de aanmelding bij een praktijkschool, bij een vmbo-basis- of bij een vmbo-kaderopleiding geef je een top 2 aan.

Aanmelddagen (aanmeldperiode)

De aanmelddata voor het schooljaar 2019-2020 zijn:

Er zijn scholen die afwijkende aanmelddata hanteren. Kijk daarom altijd op de website van de scholen van je voorkeur. Belangrijk is dat je je in ieder geval uiterlijk 12 maart 2018 op een school hebt aangemeld.

Aanmelden voor onderwijs met intensieve ondersteuning

Heb je intensieve ondersteuning nodig, dan moet jouw basisschool dat bespreken met de vo-school waar jij naar toe kunt. Jouw aanmelding voor die school moet dan gebeuren tussen 1 november 2018 en 15 februari 2019. De aanmelddagen hierboven gelden dan dus niet.

Aanmelden in de regio Velsen

Voor leerlingen die zich aanmelden bij scholen in de regio Velsen geldt een andere aanmeldprocedure met een ander aanmeldformulier. Bij aanmelding voor vo-scholen die de Toelatingsprocedure Velsen PO en VO hanteren is het niet nodig een top 5 aan te geven omdat er geen loting plaatsvindt.

Altijd meenemen bij aanmelden

Neem bij je aanmelding altijd mee:

Loting bij overaanmelding

Loting kan nodig zijn als blijkt dat jouw nieuwe school niet genoeg plaatsen heeft voor alle leerlingen die erheen willen. Dan is er sprake van overaanmelding en moet er geloot worden. Bij de loting gelden de voorrangsregels die vo-scholen kunnen hanteren.

• Bij overaanmelding van leerlingen die voldoen aan een of meer voorrangsregels loot de school onder deze leerlingen. Alle andere leerlingen die zich hebben aangemeld, worden direct afgewezen.

• Als er voldoende plaats is voor alle leerlingen die aan de voorrangsregels voldoen, dan worden zij direct geplaatst. Zij hoeven dus niet te loten. De aangemelde leerlingen die niet onder de voorrangsregels vallen, loten dan om de overige plaatsen. Je bent uitgeloot voor je school van eerste keuze. Wat nu? Natuurlijk hopen we dat je direct kan worden geplaatst op de school van je eerste keuze. Maar het kan zijn dat je wordt uitgeloot voor deze school. Dan wordt er geloot voor de volgende school in je top 5. Hoe gaat dat loten in z’n werk?

• Het loten gebeurt onder toezicht van een notaris. Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze, worden aan de hand van hun 2e keuze per school gegroepeerd. Als die school genoeg plaatsen heeft, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er opnieuw geloot.

• De leerlingen die ook worden uitgeloot bij de school van hun 2e keuze, worden opnieuw per school ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij scholen die genoeg plaatsen hebben, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er geloot voor de 3e schoolkeuze.

• Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn. Uitgangspunt van het lotingsysteem is dat het op basis van de top 5 mogelijk moet zijn alle leerlingen snel geplaatst te krijgen. Wanneer is er nieuws over jouw plaatsing?

• Tussen 13.00 en 15.00 uur op woensdag 20 maart 2019 belt iemand van de school van je eerste keuze op naar jouw ouder(s)/verzorger(s) om te vertellen op welke school je geplaatst bent als het een andere school is geworden dan je eerste keuze. Ook ouder(s)/verzorger(s) van nog niet geplaatste leerlingen worden gebeld. Als blijkt dat er geen plaats is op 1 van jouw top 5-scholen, dan krijgen je ouder(s)/verzorger(s) te horen op welke andere scholen nog wél plaats is. Uit die scholen moet je dan kiezen en je moet je zelf aanmelden op de school die dan jouw voorkeur heeft.

• Woensdag 20 maart 2019 – na 15.00 uur - wordt op de website van iedere school vermeld welke leerlingen geplaatst zijn in de brugklas.

Heroverweging

Nadat je op een vo-school geplaatst bent komt de uitslag van jouw eindtoets bij je basisschool binnen. Als deze uitslag hoger uitvalt dan het eerdere advies van de basisschool, kan het zijn dat het zinvol is om na te gaan - tussen 20 en 27 mei 2019 - of jouw schooladvies echt bij jouw niveau past.

Besluit jouw basisschool dan een hoger eindadvies af te geven voor jouw plaatsing in het voortgezet onderwijs, dan moeten je ouder(s)/verzorger(s) met een gewaarmerkt document van de basisschool naar de vo-school gaan waarop je inmiddels bent geplaatst. Die vo-school gaat dan kijken wat er mogelijk is op jouw niveau, zoveel mogelijk rekening houdend met je voorkeur. Daarover krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) uiterlijk 1 juni 2019 bericht.

Over toelatingsprocedures

Voor de regio Haarlem e.o.: de Toelatingsprocedure PO VO Zuid Kennemerland (PDF, 352 kB)

Voor de regio Beverwijk/Velsen: de Toelatingsprocedure Velsen (PDF, 369 kB)

Voorrangsregels

De besturen van de scholen voor vo in de regio Haarlem kunnen voorrangsregels toepassen als je toelaatbaar bent en als je afkomstig bent van een basisschool uit het aanmeldingsgebied. Kijk hiervoor op de website van de school.