Aanmelding voor de brugklas in Zuid-Kennemerland

Jij hebt dit Brugboek van je basisschool gekregen om je te informeren over de scholen voor voortgezet onderwijs (vo) in de regio Zuid-Kennemerland. Jouw aanmelding en inschrijving voor de brugklas gaat volgens de afspraken tussen deze scholen in het Convenant schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs in Haarlem.

De afspraken gelden voor het hele aanmeldingsgebied (zie blz. 13) en gaan over:
- hoe je je aanmeldt;
- wanneer je je kunt aanmelden;
- waarom loting nodig kan zijn.

Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs
Op je aanmeldformulier schooljaar 2022-2023 voor de vo-scholen die de Toelatingsprocedure POVO-ZK.pdf gebruiken moet je een top 7 van verschillende scholen invullen als je een schooladvies hebt voor vwo, havo of vmbo-t (mavo). De school waar je het liefst naar toe wilt, zet je bovenaan bij ‘school 1’ en daarna bij ‘school 2, 3, 4, 5, 6 en 7’ de andere schoolnamen.

Als je je aanmeldt voor mavo, havo of vwo kun je op sommige scholen kiezen uit verschillende stromen. Voor jezelf, maar ook voor de loting, is het belangrijk aan te geven of je voor een bepaalde stroming kiest, of dat het je niet uitmaakt.

Die stromen zijn:

  • Gymnasium = vwo met Latijn en Grieks. Het Stedelijk Gymnasium Haarlem heeft alleen gymnasium. Het Coornhert Lyceum, ECL, Kennemer Lyceum, Mendelcollege en Lyceum Sancta Maria hebben gymnasium en atheneum.
  • TTO = tweetalig onderwijs. Dit kan op het Mendelcollege (bij havo en vwo) en op Het Schoter (bij mavo, havo en vwo)
  • VIA = aparte onderwijsstroom voor atheneum op het Hageveld College. 

Let op: het originele formulier lever je op een van de aanmelddagen in op de school die je bij ‘school 1’ hebt ingevuld. Op de andere scholen hoef je niets in te leveren

Waarom die top 7 op het aanmeldformulier?
Er kunnen te veel kinderen naar dezelfde school willen, dat noemen we ‘overaanmelding’. Bij overaanmelding moet er worden geloot. Als je dan minder dan zeven scholen hebt ingevuld en je wordt uitgeloot, heb je minder kans dat je volgend jaar naar een van jouw voorkeursscholen kunt. Vul daarom zeven scholen in op je aanmeldformulier, dan heb je de meeste kans dat je op een school terechtkomt van jouw voorkeur.

Uitsluitend aanmelden in de regio
Leerlingen die zich aanmelden voor een vo-school die deelneemt aan dit Brugboek, mogen dat niet ook doen buiten de regio. Deze regel is ingesteld om een eerlijke plaatsingsprocedure te kunnen garanderen. Indien na plaatsing blijkt dat een leerling ook op een school buiten de regio is geplaatst, heeft de vo-school die deelneemt aan dit Brugboek het recht om de plaatsing van de leerling ongeldig te verklaren en daarmee te annuleren. 

Aanmelden voor pro en vmbo
Ga je naar een praktijkschool of vmbo-basis, vmbo-kader of vmbo-gemengde leerweg? Vul dan twee verschillende scholen in.

Aanmelden in de regio Velsen
Meld je je aan bij scholen in de regio Velsen (zie kaartje op pagina 13)? Die werken volgens de aanmeldprocedure de toelatingsprocedure Velsen 20212022.pdf en met een ander aanmeldformulier. Het is dan niet nodig een top 7 aan te geven omdat er voor deze vo-scholen geen loting plaatsvindt.

Aanmelddagen
De vaste aanmelddata voor het voortgezet onderwijs schooljaar 2022-2023 in Zuid-Kennemerland zijn:

  • Woensdag 2 maart 2022, 14.00-17.00 u.
  • Donderdag 3 maart 2022, 16.00-18.00 u.
  • Maandag 7 maart 2022, 19.00-21.00 u.

Er zijn scholen die afwijkende aanmelddata hanteren. Kijk daarom altijd op de website van de scholen van jouw voorkeur. Je vindt deze via brugweb.nl. Belangrijk is dat je je in ieder geval vóór 8 maart 2022 op een vo-school hebt aangemeld.

Aanmelden voor onderwijs met (intensieve) ondersteuning
Heb je intensieve ondersteuning nodig, dan moet jouw basisschool dat samen met jou en je ouder(s) verzorger(s) bespreken met de vo-school waar jij naar toe kan. Dat geldt ook voor leerlingen met leerwegondersteuning (lwoo) en voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan.

De bovenstaande aanmelddagen en regeling voor de loting hieronder gelden dan dus niet. Je aanmelding voor je voorkeursschool met extra ondersteuning moet gebeuren via een mdo-overdracht tussen 1 november 2021 en 8 februari 2022. Het kan zijn dat er geen plaats is op de school waar je naartoe wilt, dan zal je een andere school moeten kiezen. In ieder geval moet je vóór 1 maart 2022 geplaatst zijn.

Altijd meenemen als je je aanmeldt:
• Het ingevulde Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs
• Jouw identificatie, dus een geldige identiteitskaart of een geldig Nederlands paspoort (en een kopie van een van deze documenten).

Loting bij overaanmelding
Als er meer leerlingen naar jouw nieuwe school willen dan er plaatsen zijn, kan loting nodig zijn.

Bij de loting gelden de voorrangsregels die vo-scholen kunnen hanteren.
• Bij overaanmelding van leerlingen die voldoen aan een of meer voorrangsregels loot de school onder deze leerlingen. Alle andere aangemelde leerlingen worden direct afgewezen.
• Bij voldoende plaats voor alle leerlingen die aan de voorrangsregels voldoen, is plaatsing direct en dus zonder loting. De aangemelde leerlingen die niet onder de voorrangsregels vallen, loten dan om de overige plaatsen.

Wanneer is er nieuws over jouw plaatsing?
• Op 16 maart tussen 13.00 en 15.00 uur belt iemand van de school van je eerste keuze op naar jouw ouder(s)/verzorger(s) om te vertellen op welke school je geplaatst bent als het een andere school is geworden dan je eerste keuze. Ook ouder(s)/verzorger(s) van nog niet geplaatste leerlingen worden gebeld. Als blijkt dat er geen plaats is op een van jouw top 7-scholen, dan krijgen je ouder(s)/verzorger(s) te horen op welke andere scholen nog wél plaats is. Uit die scholen moet je dan kiezen en je moet je zelf aanmelden op de school die dan jouw voorkeur heeft.
• Woensdag 16 maart 2022 – na 15.00 uur - vermeldt de website van iedere school welke leerlingen geplaatst zijn in de brugklas. Voor jouw vermelding wordt aan je ouder(s)/verzorger(s) toestemming gevraagd via het aanmeldformulier.

Je bent uitgeloot voor je school van eerste keuze. Wat nu?
Natuurlijk hopen we dat de school van je eerste keuze jou kan plaatsen. Word je echter uitgeloot voor deze school, dan volgt een loting voor de volgende school in je top 7. Dat gebeurt onder toezicht van een notaris en gaat zo:
• Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze, worden aan de hand van hun 2e keuze per school ingedeeld. Als die school genoeg plaatsen heeft, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er opnieuw geloot.
• De leerlingen die ook worden uitgeloot bij de school van hun 2e keuze, worden opnieuw per school ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij scholen die genoeg plaatsen hebben, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er geloot voor de 3e schoolkeuze.
• Dit gaat zo door tot alle leerlingen geplaatst zijn. Uitgangspunt van deze loting is dat de top 7 het mogelijk moet maken alle leerlingen snel te plaatsen.

Tegen de uitkomst van de loting kan bezwaar gemaakt worden bij een onafhankelijke externe klachtencommissie via bezwaarlotingzk@gmail.com

Let op: in Brugboek staat een foutief mailadres voor bezwaar maken. Bovenstaande is het juiste.

Heroverweging van jouw vo-plaatsing
Nadat je op een vo-school geplaatst bent, komt de uitslag van jouw eindtoets bij jouw basisschool binnen. Dat zal rond 24 mei 2022 zijn. Deze uitslag kan invloed hebben op het eerdere schooladvies van de basisschool. Het kan zinvol zijn om na te gaan of het verstandig is jouw schooladvies aan te passen.

Besluit jouw basisschool een hoger eindadvies af te geven voor jouw plaatsing in het voortgezet onderwijs, dan moeten je ouder(s)/verzorger(s) met een gewaarmerkt document van de basisschool naar de vo-school gaan waarop je inmiddels bent geplaatst. Die vo-school gaat dan kijken wat er mogelijk is op jouw niveau en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met je voorkeur. Daarover krijgen jij en je ouder(s)/ verzorger(s) vóór 1 juni 2022 bericht.

Top