Aanmelden

Voortgezet onderwijs voor het schoolseizoen 2021-2022 gaat in het hele aanmeldingsgebied volgens afspraken die gemaakt zijn tussen de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs (het Convenant schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Haarlem).
Die afspraken gaan over:

 • hoe je je aanmeldt
 • de aanmelddagen (aanmeldperiode)
 • waarom loting nodig kan zijn.

Zet je top 5 voor vmbo-t, havo of vwo op je Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs

Voor het schooljaar 2021-2022 geldt voor de vo-scholen die de Toelatingsprocedure Zuid-Kennemerland gerbuiken dat je een top 5 van verschillende scholen aangeeft. Dat zijn de scholen die je samen met je ouders en/of je verzorgers hebt uitgezocht én die aansluiten bij je schooladvies.

Die top 5 zet je op het Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs dat je van je juf of meester krijgt. Dat formulier lever je vervolgens op een van de aanmelddagen in bij de vo-school van je eerste keuze. Het is belangrijk om altijd je top 5 die aansluit bij jouw schooladvies te vermelden op het aanmeldformulier. Dan heb je de meeste kans dat je op een school terechtkomt van jouw voorkeur. 

Het originele formulier lever je op een van de aanmelddagen in op de school die je bij ‘school 1’ hebt ingevuld. 

Hoe vul je het aanmeldformulier goed in?
Als je je aanmeldt voor mavo, havo of vwo kun je op sommige scholen kiezen uit verschillende stromen. Voor jezelf, maar ook voor de loting, is het belangrijk aan te geven of je voor een bepaalde stroming kiest, of dat het je niet uitmaakt. Die stromen zijn:

 • Gymnasium = vwo met Latijn en Grieks. Het Stedelijk Gymnasium Haarlem heeft alleen maar gymnasium. Het Coornhert Lyceum, ECL, Kennemer Lyceum, Mendelcollege en Lyceum Sancta Maria hebben gymnasium en atheneum.
 • TTO = tweetalig onderwijs. Dit kan op het Mendelcollege (bij havo en vwo) en op Het Schoter (bij mavo, havo en vwo)
 • VIA = aparte onderwijsstroom voor atheneum op het Hageveld College.

Overaanmelding
Het kan zijn dat er te veel kinderen naar dezelfde school willen: dat heet ‘overaanmelding’. Bij overaanmelding moet er worden geloot. Als je dan minder dan 5 scholen hebt ingevuld en je wordt uitgeloot, heb je minder kans dat je volgend jaar naar een van jouw voorkeurscholen kunt.

Naar praktijkschool of vmbo-basis of vmbo-kader?

Zet je top 2 op je aanmeldformulier Voor de aanmelding bij een praktijkschool, bij een vmbo-basis- of bij een vmbo-kaderopleiding geef je een top 2 aan.

Aanmeldperiode

De aanmeldperiode voor het schooljaar 2021-2022 zijn als gevolg van coronamaatregelen aangepast.

Besloten is dat leerlingen zich kunnen aanmelden in de periode van 1 tot en met 9 maart 2021. Alle scholen maken op hun website kenbaar hoe dit zal plaatsvinden. Digitale vooraanmelding via de website blijft bij een aantal scholen die daar gebruik van maken, nog steeds mogelijk vanaf 8 februari.

Aanmelden voor onderwijs met intensieve ondersteuning

Heb je intensieve ondersteuning nodig, dan moet jouw basisschool dat samen met jou en je ouder(s) verzorger(s) bespreken met de vo-school waar jij naar toe kan. Dat geldt ook voor leerlingen met leerwegondersteuning (lwoo) en voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan.

De bovenstaande aanmelddagen en regeling voor de loting hieronder gelden dan dus niet. Je aanmelding voor je voorkeursschool met extra ondersteuning moet gebeuren via een mdo-overdracht tussen 2 november 2020 en 5 februari 2021. Het kan zijn dat er plaatsgebrek is op de school waar je naartoe wilt, dan zal je een andere school moeten kiezen. In ieder geval moet je vóór 19 februari 2021 geplaatst zijn.

Aanmelden in de regio Velsen

Voor leerlingen die zich aanmelden bij scholen in de regio Velsen geldt een andere aanmeldprocedure met een ander aanmeldformulier. Bij aanmelding voor vo-scholen die de Toelatingsprocedure Velsen PO en VO hanteren is het niet nodig een top 5 aan te geven omdat er geen loting plaatsvindt.

Altijd meenemen bij aanmelden

Neem bij je aanmelding altijd mee:

 • Het ingevulde Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs
 • Je identificatie, dus een geldige identiteitskaart of een geldig Nederlands paspoort (en een kopie van een van deze documenten).

Loting bij overaanmelding

Als er meer leerlingen naar jouw nieuwe school willen dan er plaatsen zijn, kan loting nodig zijn. Daarbij geldt dat bij gemengde schooladviezen geloot wordt op het laagste opleidingsniveau.

Bij de loting gelden de voorrangsregels die vo-scholen kunnen hanteren.

 • Bij overaanmelding van leerlingen die voldoen aan een of meer voorrangsregels loot de school onder deze leerlingen. Alle andere aangemelde leerlingen worden direct afgewezen.
 • Bij voldoende plaats voor alle leerlingen die aan de voorrangsregels voldoen, is plaatsing direct en dus zonder loting. De aangemelde leerlingen die niet onder de voorrangsregels vallen, loten dan om de overige plaatsen.

Je bent uitgeloot voor je school van eerste keuze. Wat nu?

Natuurlijk hopen we dat de school van je eerste keuze jou kan plaatsen. Word je echter uitgeloot voor deze school, dan volgt een loting voor de volgende school in je top 5. Dat loten gaat zo en gebeurt onder toezicht van een notaris:

 • Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze, worden aan de hand van hun 2e keuze per school ingedeeld. Als die school genoeg plaatsen heeft, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er opnieuw geloot.
 • De leerlingen die ook worden uitgeloot bij de school van hun 2e keuze, worden opnieuw per school ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij scholen die genoeg plaatsen hebben, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er geloot voor de 3e schoolkeuze.
 • Dit gaat zo door alle leerlingen geplaatst zijn. Uitgangspunt van deze loting is dat de top 5 het mogelijk moet maken alle leerlingen snel te plaatsen.

Wanneer is er nieuws over jouw plaatsing?

 • Tussen 13.00 en 15.00 uur op 17 maart 2021 belt iemand van de school van je eerste keuze op naar jouw ouder(s)/verzorger(s) om te vertellen op welke school je geplaatst bent als het een andere school is geworden dan je eerste keuze. Ook ouder(s)/verzorger(s) van nog niet geplaatste leerlingen worden gebeld. Als blijkt dat er geen plaats is op een van jouw top 5-scholen, dan krijgen je ouder(s)/verzorger(s) te horen op welke andere scholen nog wél plaats is. Uit die scholen moet je dan kiezen en je moet je zelf aanmelden op de school die dan jouw voorkeur heeft.
 • Woensdag 17 maart 2021 - na 15.00 uur - vermeldt de website van iedere school welke leerlingen geplaatst zijn in de brugklas. Voor jouw vermelding wordt aan je ouder(s)/verzorger(s) toestemming gevraagd via het aanmeldformulier.

Heroverweging van jouw vo-plaatsing

Nadat je op een vo-school geplaatst bent, komt de uitslag van jouw eindtoets bij jouw basisschool binnen. Dat zal rond 18 mei 2021 zijn. AIs deze uitslag hoger is dan het eerdere advies van de basisschool kan het zinvol zijn om na te gaan of jouw schooladvies echt bij jouw niveau past.

Besluit jouw basisschool dan een hoger eindadvies af te geven voor jouw plaatsing in het voortgezet onderwijs, dan moeten je ouder(s)/verzorger(s) met een gewaarmerkt document van de basisschool naar de vo-school gaan waarop je inmiddels bent geplaatst. Die vo-school gaat dan kijken wat er mogelijk is op jouw niveau en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met je voorkeur. Daarover krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) uiterlijk begin juni 2021 (in week 22) bericht.

De toelatingsprocedures voortgezet onderwijs Zuid-Kennemerland en Velsen

Toelatingsprocedure POVOZK vanaf aug 2018.pdf (172 Kb)
ToelatingsprocedureVelsen 2021-2022.pdf (741 Kb)
Aanmeldformulier Velsen 2021 2022.pdf (336 Kb)

Voorrangsregels

De besturen van de scholen voor vo in de regio Haarlem kunnen voorrangsregels toepassen als je toelaatbaar bent en als je afkomstig bent van een basisschool uit het aanmeldingsgebied. Kijk hiervoor op de website van de school.

Top